You are here

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ได้รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลเงินอุดหนุน จากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการให้เงินอุดหนุน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ได้รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลเงินอุดหนุน จากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่: 
08/08/2019

ภาพกิจกรรมล่าสุด