You are here

การสนับสนุน

  • เลี้ยงอาหาร
  • มอบทุนการศึกษา
  • มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน
  • เครื่องช่วยความพิการ
  • รับคนพิการเข้าทำงาน
  • เยี่ยมชมการดำเนินงาน
  • ให้คำปรึกษา เป็นวิทยากรหรืออาสาสมัครช่วยสอน