You are here

วันครบรอบการจากไป ปีที่ 16 ของคุณพ่อเรย์ หรือ บาทหลวงเรย์มอน อัลลีน เบรนนัน

เนื่องในวันครบรอบการจากไป ปีที่ 16 ของคุณพ่อเรย์ หรือ บาทหลวงเรย์มอน อัลลีน เบรนนัน ผู้ก่อตั้งองค์กรต่างๆ สำหรับผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และคนพิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อรำลึกถึงคุณพ่อเรย์

วันที่: 
17/08/2019

ภาพกิจกรรมล่าสุด