You are here

บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อโอกาสในการจ้างงานแก่บัณฑิตอาชีวะพันธ์ใหม่

ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย บริษัทอมตะ คอร์ปอเรซัน จำกัด(มหาชน) และสำนักงานส่งเสริ

                   วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย บริษัทอมตะ คอร์ปอเรซัน จำกัด(มหาชน) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อโอกาสในการจ้างงานแก่บัณฑิตอาชีวะพันธ์ใหม่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย (อาชีวะพันธ์ดิจิทัล) วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมทักษะดิจิทัลให้แก่สังคมไทยโดยจะจัดอบรมทักษะเชิงดิจิทัลสมัยใหม่เพื่อยกระดับการทำงานให้แก่อาจารย์ที่สอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีเป้าหมายคืออาจารย์สอนคอมพิวเตอร์จำนวน ๕๒ คน และขยายผลไปสู่นักเรียนนักศึกษาจำนวน ๒,๖๐๐ คน ให้มีทักษะความสามารถในการเข้าทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อไป

                   ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงวัฒนา ศรีวรกุล จิตตาธิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดโครงการ ซึ่งนำโดยคุณสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน บริษัทไมโครซอฟท์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด ดร.รัฐศาสตร์ กรสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรฐษกิจดิจิทัล ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการและปาฐกถาผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams และได้รับเกียรติจาก ดร. วิกร รัตนวิชัย ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย มาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยต่างๆ ในเขตจังหวัดหนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

 

 

วันที่: 
04/06/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด